Yleisen siisteyden ja järjestyksen sekä kaikkien asukkaiden viihtyvyyden turvaamiseksi on noudatettava seuraavia määräyksiä.

1. Luku.  Yleinen järjestys

 • 1 § Näitä järjestysmääräyksiä on noudatettava Asunto Osakeyhtiö Aurakatu 22:n kiinteistön alueella ja yhtiön omistamassa rakennuksessa.
 • 2 § Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän suostumuksellaan taloyhtiön kiinteistöllä oleskelevat henkilöt noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.
 • 3 § Kukaan ei saa omalla käyttäytymisellään, sallimalla vieraidensa häiritsevää käyttäytymistä tai muulla tavalla häiritä toisten asumisviihtyisyyttä tarpeettomasti.
 • 4 § Talossa on noudatettava hyvää tapaa, normaalia kotirauhaa ja niiden edellyttämiä asianmukaisia käytöstapoja.

2. Luku. Yleiset tilat

 • 5 § Ulko-ovet ja pihan portti pidetään lukittuina. Ovista ja portista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiintuvat uudelleen.
 • 6 § Hissistä poistuttaessa on huolehdittava siitä, että sen ovi lukkiutuu uudelleen.
 • 7 § Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty.
 • 8 § Yhteisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
 • 9 § Tavaroiden säilyttäminen muualla kuin niitä varten varatuissa tiloissa on kielletty.
 • 10 § Paloturvallisuusmääräykset edellyttävät, että etenkään porraskäytävissä, porttikäytävässä tai muilla kulkuteillä ei tilapäisestikään säilytetä mitään niihin kuulumatonta tavaraa.
 • 11 § Polkupyörät, joita ei käytetä säännöllisesti, on vietävä kellarikerroksen pyörävarastoon. Paloturvallisuuden vuoksi on polkupyörille varattuun tilaan jätettävä riittävä kulkuväylä. Polkupyörät, jotka eivät ole käytössä, on kokonaan poistettava yleisistä tiloista.
 • 12 § Tupakointi ja avotulen käyttö on kielletty yhteisissä sisätiloissa, kuten porraskäytävissä, ullakoilla, kellareissa ja hisseissä.
 • 13 § Kilpien ja mainosten ynnä muiden kiinnittäminen sekä antennien ja vastaavien laitteiden asentaminen rakennuksen ulkopintaan tai yleisiin tiloihin ilman yhtiön erillistä lupaa on kielletty.

3. Luku. Ulkoalueet

 • 14 § Jätteet  on vietävä niille varattuihin jäteastioihin. Talousjäte, metalli, lasi, keräyspaperi ja keräyspahvi viedään kukin omaan säiliöönsä.
 • 15 § Jätteet on pakattava ja tarvittaessa paloiteltava siten, että ne vievät mahdollisimman vähän tilaa.
 • 16 § Asukkaiden on itse huolehdittava muiden kuin 14 §:ssä mainittujen jätteiden  poiskuljettamisesta. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi paristot, akut ja muut ongelmajätteet,  huonekalut, kodinkoneet, keittiö- ja kylpyhuonekalusteet sekä rakennusjätteet.
 • 17 § Asukas voi isännöitsijän luvalla ja omalla kustannuksellaan tilata paikalle irtolavan tai muun säiliön rakennusjätteiden tai muun jätteen – ei kuitenkaan ongelmajätteen kuljetusta varten.
 • 18 § Muiden ajoneuvojen kuin polkupyörien pysäköinti yhtiön kiinteistöllä on kielletty.
 • 19 § Taloyhtiön isännöitsijä tai huoltomies voi erityisestä syystä myöntää luvan tilapäiseen pysäköintiin. Tällainen syy voi olla esimerkiksi tarve tavaran lastaukseen tai purkamiseen taikka huolto- ja korjaustöiden suorittaminen.

4. Luku  Huoneistot

 • 20 § Huoneistoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Normaalit ja kohtuulliset asumisen ja elämisen äänet kuitenkin kuuluvat kerrostaloon.
 • 21 § Kello 23.00 – 7.00 noudatetaan hiljaisuutta.
 • 22 § Hiljaisuuden aikana on vältettävä kovaäänistä puhetta, laulamista ja soittamista sekä muuta toimintaa, jonka ääni saattaa häiritä naapureita.
 • 23 § Hiljaisuuden aikana televisiota katseltaessa, tietokonetta tai konsolipelejä käytettäessä, musiikkia kuunneltaessa tai muuta vastaavaa laitetta käytettäessä on erityisesti huolehdittava siitä, että laitteen ääni ei häiritse naapureita.
 • 24 § Naapureiden suostumuksella voidaan poikkeuksellisesti järjestää juhlia tai muita tilaisuuksia, jotka jatkuvat kello 23 jälkeen. Tällöinkin tulee välttää häiritsevää melua.
 • 25 § Osakkeenomistajan on pidettävä hallinnassaan olevat tilat kunnossa  ja hoidettava niitä  huolellisesti.
 • 26 § Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltomiehelle tai isännöitsijälle.
 • 27 § Talon rakenteisiin vaikuttavat muutostyöt sekä muutkin muutostyöt, joista saattaisi aiheutua haittaa yhtiölle, edellyttävät yhtiön suostumusta. Tällaisia muutostöitä ovat esimerkiksi seinärakenteiden ja putkirakenteiden muuttaminen sekä kaikki työt jotka muuttaisivat kohteena olevan tilan tai huoneen käyttötarkoitusta. Yhtiön suostumusta voidaan pyytää erityisellä lomakkeella, joita saa isännöitsijältä.
 • 28 § Korjaustöistä tulee ilmoittaa isännöitsijälle ennen niiden aloittamista.
 • 29 § Melua aiheuttavat muutos- ja korjaustyöt on suoritettava arkipäivisin, maanantaista perjantaihin kello 8.00-19.00 ja lauantaisin kello 10.00-14.00 välillä ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä. Vesi-, ja sähkölinjojen sulkemisiin tarvitaan aina yhtiön hallituksen lupa. Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä ei tässä mainittuja korjaustöitä saa tehdä.
 • 30 § WC- ja muihin viemäreihin ei saa huuhtoa jätteitä, jotka saattaisivat aiheuttaa viemärin tukkeutumisen tai vaurioitumisen taikka muuta vahinkoa. Esimerkiksi kahvinporoja, teelehtiä, hedelmien kuoria, kuukautissuojia, kondomeja tai vaippoja ei saa päästää viemäreihin eikä myöskään ongelmajätteitä.
 • 31 § Jos viemäri tukkeutuu tai vaurioituu siitä syystä, että edellä 30 §:ssä määrättyä ei ole noudatettu, on asukas vahingonkorvauslain nojalla velvollinen korvaamaan yhtiölle tästä aiheutuneen vahingon. Vahinkona tulevat korvattaviksi esimerkiksi viemärin avaamisesta tai korjaamisesta aiheutuneet ja mahdollisten vesivahinkojen korvaamisesta aiheutuneet kulut.

5. Luku. Siivous ja tuuletus

 •  32 § Siivousparvekkeilla ei saa säilyttää tavaroita.
 • 33 §  Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on kielletty muualla kuin tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla ja pihan telineellä.
 • 34 §  Siivousparvekkeita ja pihan telinettä saa käyttää siivoukseen arkipäivisin kello 8.00 – 19.00, ja lauantaisin kello 8.00-16.00 kuitenkin niin, että tiistai on varattu yksinomaan vuode- ja käyttövaatteiden tuuletukseen. Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on tästä syystä tiistaisin kielletty.
 • 35 § Tuuletettavat vaatteet, matot tai  muut tulee poistaa kohtuullisen ajan kuluessa, jotta tila vapautuu muidenkin asukkaiden käyttöön. Päivisin tuuletettavat vaatteet ja vastaavat tulee poistaa saman päivän aikana – mielellään kolmen tunnin kuluessa. Yöksi tuulettumaan jätetyt vaatteet, matot ynnä muut tulee poistaa seuraavana aamuna.
 • 36 § Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

6. Luku. Kotieläimet

 • 37 § Kotieläintä pitävän on huolehdittava siitä, että eläin ei häiritse muita talon asukkaita.
 • 38 § Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä.
 • 39 § Kotieläintä pitävän  on huolehdittava siitä, että eläin ei likaa yhtiön rakennusta tai kiinteistön aluetta.

7. Luku. Järjestysmääräysten rikkominen

 •  40 §  Taloyhtiön isännöitsijän tai hallituksen on näiden määräyksen rikkomisen johdosta otettava yhteyttä rikkojaan ja huoneiston omistajaan.
 • 41 § Näiden määräysten olennaisen tai toistuvan rikkomisen johdosta hallituksen on annettava rikkojalle ja huoneiston omistajalle varoitus.
 • 42 § Hallituksen on tarvittaessa käynnistettävä menettely huoneiston ottamiseksi yhtiön hallintaan.
 • 43 § Jos taloyhtiölle on aiheutunut vahinkoa, hallituksen tulee selvittää vahingon aiheuttaja ja vaatia tältä korvausta.